Volby 2014

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever jsou opět platné.

V úterý 17. února 2015 potvrdil platnost voleb a zrušil tím verdikt Krajského soudu Ústavní soud ve svém nálezu. Více informací naleznete zde.

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever jsou neplatné!

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 rozhodl Krajský soud v Brně o tom, že volby do Zastupitelstva městské části Brno-sever konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014 jsou neplatné. A to na celé městské části Brno-sever. Volby v Husovicích totiž provázela nezákonnost, díky níž dostala ČSSD ve volbách o 1 mandát navíc. Opakované volby proběhnou podle prvních odhadů v polovině března 2015. Na základě doplněného návrhu Mgr. Petra Hladíka (KDU-ČSL) na zneplatnění voleb, ke kterému se v rámci soudního jednání připojilo hnutí Sdružení občanů Lesné, zastupované Mgr. Martinem Malečkem, se měly volby opakovat pouze v některých volebních okrscích v Husovicích. Soud však, s poukazem na to, že by byli voliči v těchto volebních okrscích ovlivněni výsledkem voleb ve zbytku městské části, prohlásil za neplatné volby v celé městské části Brno-sever.

Zde jsou nejdůležitější pasáže soudního usnesení:

Soud shledal v jednání Adama Adámka, organizátora akce “ Romové pojďme všichni volit“, nezákonnost.
 
„Zdejší soud musel posoudit, zda je stav, kdy je vůle voličů zřetelně ovlivněna slibem bezplatné zábavy, v rozporu se zákonem. Klíčovým východiskem je již shora uvedený nález Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011, sp. zn. Pl ÚS 57/10, podle něhož je pojetí voleb „obchodně tržním způsobem“ v extrémním a hrubém nesouladu s principy demokratického právního státu, a to podle zdejšího soudu bez ohledu na to, zda tento „obchodně tržní způsob“ je praktikován samotnými kandidáty (či voleními uskupeními) nebo jinými osobami, jež tento způsob praktikují ve prospěch kandidátů (volebních uskupení). Není-li smyslem voleb do obecních zastupitelstev „dražba funkcí v obecní samosprávě“, nýbrž vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů, a vyjádřil-li se Ústavní soud jasně v tom směru, že vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá, pak to platí jak na případy zkorumpovaného voliče samotným kandidátem či volebním uskupením, tak na případy zkorumpovaného voliče osobou (zdánlivě zcela „soukromou“ bez vazby na kandidáty či politická uskupení), jež voliče korumpuje ve prospěch kandidáta (volebního uskupení).“
 
„Kombinace obojího (doporučení volby konkrétního kandidáta určitou autoritou a bezplatná zábava za účast při volbách poskytnutá touto autoritou) vůli o politiku se nezajímajících voličů v daném případě ovlivnila (zkorumpovala) shodným způsobem, jako v případě, že by byla bezplatná účast na zábavě poskytována jen těm voličům, kteří odevzdali hlas konkrétnímu kandidátovi. Takové ovlivnění vůle voliče považuje zdejší soud v souladu se shora uvedeným nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011 za závažný volební delikt principiálně narušující volnou soutěž volebních subjektů garantovanou čl. 5 Ústavy a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.“
 
Soud dále shledal to, že tato nezákonnost měla vliv na složení zastupiteského sboru MČ Brno-sever. ČSSD získala díky této nezákonnosti o 1 mandát víc.
 
„Z uvedeného tedy plyne, že pokud by volební strana č. 1 obdržela o 700 hlasů méně, neobdržela by 6 mandátů, nýbrž jen 5. Závěr o tom, že úbytek 700 hlasů by způsobil volební straně č. 1 ztrátu jejího 6. mandátu, potvrdil i kontrolní přepočet Českého statistického úřadu, který si zdejší soud opatřil.
Vzhledem k tomu, že se ve volbách do Zastupitelstva městské části Brno-sever volilo 35 zastupitelů a každý volič měl tedy 35 hlasů (tím, že označil na hlasovacím lístku volební stranu, získala tato strana 35 hlasů), odpovídá 700 hlasů dvaceti voličům, kteří označí celou volební stranu.“
 
Závěr soudu tedy zní:
 
„Soud tedy uzavírá, že k uplácení voličů jako k právem zapovězenému jednání způsobilému ovlivnit výsledek voleb při předmětných volbách došlo, a to v takové míře, že je tu vysoká míra pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že pokud by k tomuto jednání nedošlo, nebylo by Zastupitelstva městské části Brno – sever zvoleno tak, jak bylo zvoleno.“
 
Ke zrušení voleb přitom nakonec došlo na celé MČ Brno-sever.
 
„Za tohoto stavu zdejší soud zvažoval, zda je namístě vyslovit neplatnost voleb toliko v těch okrscích, kde byla tato protiprávnost zjištěna, dospěl však k závěru, že s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10, tak učinit nemůže. Ústavní soud v tomto nálezu totiž zdůraznil, že opakované hlasování pouze v některých volebních okrscích za situace, kdy všechny volební okrsky tvoří jediný společný obvod, zakládá
pokračování 15 67A 13/2014 „evidentní porušení principu rovnosti hlasů. Voliči, kteří by hlasovali pouze ve třech okrscích, by znali již výsledek ve všech zbývajících okrscích včetně jmen těch, kteří již byli do zastupitelského sboru obce zvoleni, a mohli by tak své hlasování této skutečnosti přizpůsobit“. K témuž závěru dospěl Ústavní soud i v usnesení ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 4/11.V daném případě je přitom situace shodná, neboť protiprávností dotčené volební okrsky tvoří cca ¼ volebního obvodu. Zdejší soud tedy v souladu s názorem Ústavního soudu vyslovil neplatnost voleb v celém volebním obvodu městské části Brno – sever.“
 
Kompletní text usnesení soudu, včetně všech svědeckých výpovědí, analýz hlasovacích lístků a dalších údajů najdete zde.

Reportáž České televize k tématu zde.

Termín opakovaných voleb na Brně-severu

Podle prohlášení Ministerstva vnitra ČR z 18.11.2014 by se s velkou pravděpodobností měly opakovat volby na Brně-severu v sobotu 14. března 2015. Tyto nové volby budou probíhat pouze v jednom dni. Do voleb zůstává ve vedení radnice v rámci omezených mandátů dosavadní starosta a radní. Starosta Rostislav Hakl prohlásil, že zvažuje ústavní stížnost, pomocí které lze napadnout pravomocné usnesení Krajského soudu v Brně o neplatnosti voleb. Pokud by se tak stalo a stížnost by byla k ústavnímu soudu podána, nemělo by to vliv na termín konání opakovaných voleb.

Zdroj: Česká televize - Události v regionech čas 3:55

Z jednání u Krajského soudu

Ve dnech 6.a 7.11.2014 probíhalo u Krajského soudu v Brně jednání ve věci návrhu na neplatnost voleb. Účastníky tohoto soudního řízení byly i všechny politické subjekty, které na Brně-severu ve volbách kandidovaly. Po vyslechnutí mnoha svědků a analýze listinných důkazů trval navrhovatel Petr Hladík (KDU-ČSL) na prohlášení voleb v daných volebních okrscích za neplatné s tím, že by se zde měly opakovat.
Sdružení občanů Lesné, jediný z dalších předvolaných volebních subjektů, který byl v době závěrečných řečí v jednací síni přítomen, také navrhlo soudu, aby se volby ve zmíněných volebních okrscích opakovaly.

Ze svědeckých výpovědí zástupce Nadačního fondu proti korupci, návštěvníka povolební zábavy na Musilce, ředitelky KS Omega, členů okrskových volebních komisí, organizátora akce Romové pojďme volit a dalších vyplynulo, že zhruba 500-600 občanů se zúčastnilo voleb a vědělo, že díky tomu dostanou volnou vstupenku (modrý náramek), který je opravňuje ke vstupu na večerní zábavu v KC Omega, kde budou mít hudební produkci a konzumaci jídla a pití zdarma. Mnozí z těchto voličů podle slov svědků uváděli při volbách, že mají volit „jedničku“ nebo starostu Rostislava Hakla, přičemž o proceduře voleb či jiných politických subjektech neměli ani ponětí. Toto nestandardní chování voličů bylo zaznamenáno podle svědků ve volebních místnostech na ZŠ Merhautova, ZŠ Vranovská, Střední průmyslová škola Vranovská a ZŠ nám. Republiky. Dohromady se jedná o 12 volebních okrsků.

Na základě skutečností, které zazněly v průběhu obou dnů jednání, podalo v rámci závěrečné řeči Sdružení občanů Lesné návrh na opakování voleb. Vycházelo ze skutečnosti, že na jeden mandát bylo v letošních volbách na Brně-severu potřeba zhruba 400 hlasů. To tedy znamená, že slib modrých náramků, který takto ovlivnil vůli volit u mnoho stovek občanů, mohl mít reálně vliv na rozložení mandátů jednotlivým stranám. Zvláště, když podle svědeckých výpovědí tito občané preferovali pouze jeden politický subjekt nebo jeho konkrétního zástupce. SOL se tak přidalo k návrhu navrhovatele Petra Hladíka, který v závěrečné řeči uvedl mimo jiné, že tento způsob motivace voličů by mohl být nebezpečným precedentem i do budoucích voleb na všech úrovních.  

Jako účastníci řízení byli předvoláni vedle navrhovatele Petra Hladíka (KDU-ČSL) a odpůrce MČ Brno-sever také zástupci všech kandidujících politických subjektů. V první den se účastnili soudního jednání zástupci SOL, ODS, KSČM, Strany zelených a Starostové a nezávislí. Druhý den se jako předvolaní účastníci jednání účastnili pouze zástupci SOL, Strany zelených a A co Brno? Společně pro Brno-sever. Kromě zástupce Sdružení občanů Lesné opustili zástupci ostatních politických subjektů jednání v jeho průběhu.

TV reportáž o povolebním výsledku

Překvapivým povolebním uspořádáním koalice na Brně-severu se zabývala také reportáž České televize. Jak bylo uvedeno v komentáři, vznikla zde nesourodá a křehká koalice, která obešla jasného vítěze voleb. V rámci názoru politologa na tuto skutečnost nezazněl ještě jeden možný důvod tohoto nynějšího stavu: že možná na Brně-severu nebyla vůle až příliš moc „větrat“. Zejména u těch, kteří slibovali před volbami dát věci dohromady a tedy nutnou změnu. Je otázkou, proč se tedy přimkli k politickému subjektu, reprezentujícímu stávající vedení radnice, který s necelými 15% spadl z 32% v roce 2010. Vůle voličů byla v tomto případě jasná, o to větší je jejich nynější rozmrzelost …  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech/314281381991027/video/359839

Vítěz voleb na Brně-severu je ze hry, poražení se domluvili

Sdružení občanů Lesné, jasný vítěz voleb do zastupitelstva MČ Brno-sever, nebude mít své zástupce ve vedení radnice. Dnes v podvečer jsme byli informováni, že byla podepsána koaliční smlouva mezi ČSSD, Hnutí ANO, Stranou zelených, TOP 09 a „A co Brno? Společně pro Brno sever“.

Podle dostupných informací bude starostou opět Rostislav Hakl (ĆSSD) a místostarostkami budou Barbora Maťáková (Hnutí ANO), Kateřina Kalinová (ČSSD) a Patricie Krejčí (Hnutí ANO). Toto samozřejmě respektujeme, stávající volební systém to umožňuje, a spolu s „novým“ vedením radnice doufáme, že bude líp!

Koaliční jednání jsou tím u konce, v kontaktu jsme byli se všemi potenciálními koaličními partnery. Jednoznačná shoda byla od počátku s KDU-ČSL. Společně jsme nabídli korektní podmínky, vycházející z volebních výsledků, případným koaličním partnerům. Ti se rozhodli, že sestaví koalici bez nás. Jsme tedy v této chvíli opozicí. KDU-ČSL, přestože byli osloveni jinými, nabídku nepřijali a vybrali si opozici. Spolupráce s nimi v rámci koaličních jednání byla vždy korektní. Jako přirozený koaličním partnerem se od počátku jevilo Hnutí ANO, takto to vnímala i velká část našich voličů, kteří volili do zastupitelstva Magistrátu města Brna z velké části právě Hnutí ANO. Ovšem Hnutí ANO na Brně-severu nereagovalo na naši snahu je kontaktovat.

Přestože před volbami zástupci Hnutí ANO proklamovali, že ve vedení MČ Brno-sever je třeba změny, utvořili nyní se stávajícím vedením MČ Brno-sever koalici. Zachytili jsme zprávy, že někteří voliči Hnutí ANO na Brně-severu toto vnímají velmi negativně a obracejí se na kandidáta na primátora za Hnutí ANO Petra Vokřála s protestem.

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever, kde bude voleno „nové“ vedení radnice, proběhne ve čtvrtek 6. 11. 2014 ve velkém sále klubovny MČ Brno-sever na Okružní 21. Představí se zde všichni noví zastupitelé, včetně 9 zástupců Sdružení občanů Lesné. Zasedání zastupitelstva je veřejné, zveme na ně všechny naše voliče, aby se s novými tvářemi na radnici seznámili.

Ve vedení radnice v tuto chvíli nejsme, ale vítězi voleb do zastupitelstva MČ Brno-sever zůstaneme. Cíle - vyhrát volby na Lesné a mít 6 zastupitelů - byly překonány, nemáme se za co stydět.

Sdružení občanů Lesné bude dál pokračovat v započaté práci. Dohlédneme na realizaci fyzické instalace značek zabraňujících parkování kamionů na Seifertově ulici (ze strany OD MMB bylo řečeno, že to bude do konce října). Budeme dále jednat o pozastaveném projektu převodu na les nízký v lese nad Lesnou. Budeme muset opět bedlivě sledovat změny územního plánu, neboť v novém vedení radnice jsou nyní zástupci, kteří dříve podporovali bytovou výstavbu v lokalitě Obzor.

Mnozí z vás se ozývají s náměty, co by bylo dobré zlepšit v rámci zeleně, dopravy, bezpečnosti apod. Tyto náměty zpracováváme a budeme se s nimi obracet na příslušné odbory ÚMČ. Z pozice opozičních zastupitelů to nebude tak operativní, ale jako vždy – budeme dělat, co se dá.

Nadále zůstává možnost osobního setkání každé úterý od 17 do 18 hod. v Centru občanských iniciativ Lesné (Arbesova 9).