Volební program

Aktivně působíme proti využívání územního plánu k nevhodným stavebním projektům na území MČ Brno-sever
 • V rámci zamezení a korigování případných nevhodných stavebních zásahů aktivně využíváme své dlouhodobé zkušenosti s možnými způsoby, jak zamezit nežádoucím změnám či obcházení územního plánu.

Budeme aktivně usilovat o podstatné zvýšení pravomocí městských částí
 • Budeme se aktivně zapojovat do jednání o posílení postavení městských částí vůči Magistrátu města Brna. Budeme usilovat o zásadní změnu Statutu města Brna tak, aby městské části mohly v potřebném rozsahu jednat samy za sebe a řešení problémů místního významu spadalo výhradně do jejich kompetence.
 • Budeme aktivně prosazovat zohlednění faktu, že na MČ Brno-sever nemůže být ze strany Magistrátu města Brna pohlíženo stejně jako na nepoměrně menší městské části.
Podporujeme odprodej obecních bytů do osobního vlastnictví
 • Jsme přesvědčeni o tom, že by měla být stanovena možnost, aby jednotlivé domy byly nabídnuty jejím obyvatelům k odprodeji do osobního vlastnictví. Vlastník se o svůj majetek vždy stará lépe.
Budeme aktivně působit při zkvalitnění správy obecních bytů
 • Budeme aktivně působit při změně smluvního zakotvení způsobu správy bytového fondu mezi MČ Brno-sever a příslušným správcem.
 • Budeme aktivně působit při přípravě lepšího modelu správy obecních bytů.
Dlouhodobě podporujeme vznik občanských iniciativ a spolupůsobit při zapojování občanů a občanských iniciativ do chodu městské části
 • Aktivně využíváme zkušenosti se zakládáním a fungováním občanských sdružení a spolků, můžeme pomoci s utvářením sítě občanských iniciativ.
 • Jako příslušníci dlouhodobě fungujících občanských iniciativ chceme navázat spolupráci se všemi občanskými iniciativami na území MČ Brno-sever.
 • Budeme podporovat občanské aktivity řešící problém se hřbitovem v Soběšicích; snažící se o zlepšení prostředí bytových domů, dvorů a vnitrobloků v Černých Polích a Husovicích; usilující o rekonstrukci tramvajového kolejiště na ulici Merhautova.
 • Dohlédneme na realizaci podnětů občanů k úpravám a revitalizaci zeleně na Lesné a v dalších čtvrtích.
Budeme aktivně usilovat o to, aby problematické lokality MČ Brno-sever byly řešeny
i z pozice Magistrátu města Brna
 • Nesouhlasíme s tím, aby MČ Brno-sever doplácela ze strany Magistrátu města Brna na způsob, jakým tato městská část vznikla.
Budeme i nadále aktivně pracovat na revitalizaci dětských hřišť a sportovišť

Chceme zajistit dostatek míst v MŠ pro všechny i tříleté děti, prověřit situaci a zefektivnit přijímací řízení
 
Budeme aktivně pracovat v rámci MČ Brno-sever, pokud by to však bylo nevyhnutelné, jsme schopni iniciovat vznik samostatných MČ
 • Budeme aktivně pracovat v rámci území MČ Brno-sever, s důrazem na to, aby bylo katastrální území Lesná pojímáno jako organický celek se specifickými potřebami. Ovšem pokud by se ukázalo, že tento útvar není plně funkční, jsme připraveni iniciovat vznik samostatných MČ.
Dlouhodobě usilujeme o zachování a respektování Lesné jako unikátního panelového sídliště v zeleni
 • I nadále budeme aktivně bránit Lesnou před nevhodným zahušťováním bytovou výstavbou. Tím budeme navazovat na výsledky, které se nám podařilo v posledních letech dosáhnout http://www.solesne.cz/temata/obzor-a-majdalenky
 • I nadále budeme aktivně zasahovat do procesu tvorby územního plánu města Brna a budeme sledovat, zda je územní plán v souladu s dalšími územně plánovacími dokumenty a podklady, zejména Územně analytickými podklady města Brna tak, aby byla respektována urbanistická hodnota Lesné. 
 • I nadále budeme aktivně působit při procesu prohlášení Lesné památkovou zónou tak, aby památková zóna Lesnou chránila, ale neomezovala její obyvatele.
  http://www.solesne.cz/aktuality/ministr-herman-lesna-ma-byt-pamatkovou-zonou
 • I nadále budeme aktivně působit při zachování a ochraně volných zelených ploch a při zpracovávání chybějící koncepce řešení zeleně v rámci celého sídliště.
Budeme i nadále usilovat o řešení dopravní situace v rámci Lesné a celé MČ Brno-sever
 • Budeme se dále aktivně zajímat, jakým způsobem vyřeší magistrát města Brna problém s parkujícími kamiony.
 • Prověříme detailně, jak vypadá reálná situace s parkováním, a na základě toho budeme iniciovat zpracování řešení dopravní situace vycházejícího ze skutečného stavu.
 • Budeme aktivizovat městskou policie směrem k noční ostraze veřejných prostor a parkovišť.
 • Budeme pokračovat v jednáních o nevhodnosti řešení dopravního obchvatu Obřan propojením do Lesné
  (pod Barvami do ulice Soběšická a Seifertova) nebo kamkoli jinam.
 • Budeme iniciovat diskusi i s veřejností o tramvaji na Lesnou.
Usilujeme o to, aby byla respektována rekreační hodnota lesů kolem Lesné
 • Budeme dále, jako v minulosti, jednat s Mendelovou univerzitou a iniciovat odbornou diskusi ve věci projektu převodu na les nízký a střední v lese mezi Lesnou a Soběšicemi.
  http://www.solesne.cz/temata/les-nad-lesnou
 • Budeme i nadále jednat s Lesy města Brna o způsobu omlazování lesa u Divišovy čtvrti a pod Lesnou.
Usilujeme o to, aby byla respektována rekreační hodnota lesů kolem Lesné
 • Budeme dále, jako v minulosti, jednat s Mendelovou univerzitou a iniciovat odbornou diskusi ve věci projektu převodu na les nízký a střední v lese mezi Lesnou a Soběšicemi.
 • Budeme i nadále jednat s Lesy města Brna o způsobu omlazování lesa u Divišovy čtvrti a pod Lesnou.
Budeme i nadále aktivně působit při organizaci a rozvíjení společenského a kulturního života na Lesné a celé MČ Brno-sever
 • Budeme se aktivně zasazovat o rozšíření možností setkávání se obyvatel Lesné.
 • Budeme dále aktivně udržovat tradici zimního bruslení a programů v přírodním amfiteátru.
 • Budeme se snažit o realizaci projektu přemostění Čertovy rokle, která by byla na Lesné vítána.
 • Budeme řešit i zdánlivě nepodstatné věci, např. zřízení veřejného ohniště pro setkávání lidí.