Kandidáti za SOL

Máme tah na branku a toto je naše první jedenáctka

IMG_6585.JPG

Martin Maleček

starosta MČ Brno-sever, kandidát na starostu i v dalším volebním období, lídr hnutí SOL
 

IMG_6625a.jpg
 

49 let, má 2 děti

Vystudoval několik oborů na MU v Brně.

Starosta MČ Brno-sever.

M: +420 604 416 222
E: martin.malecek@hnutiSOL.cz

Martin Cibula

radní MČ Brno-sever, kandidát na radního i v dalším volebním období, lídr v Soběšicích
 

IMG_6641a.jpg

39 let, má čtyři děti

V tomto volebním období jsem měl tu čest zasedat v radě MČ Brno-sever. Troufám si říci, že jsem se spolu s kolegy zasadil o otočení kormidlem tak, aby radnice skutečně sloužila lidem a ti ji neznali jen jako budovu s otrávenými úředníky.

M: +420 603 375 576
E: martin.cibula@hnutiSOL.cz

Jako předseda Bytové komise jsem se snažil o větší kontrolu nad výdaji a příjmy v této oblasti. Mezi hlavní počiny za mého působení patří vypovězení smlouvy s externím správcem bytového fondu, díky čemuž se měsíčně šetří statisíce. Současně se podařilo vybírat nájemné s větší efektivitou. K tomu jsme otevřeně soutěžili zakázky. Celkově se tak každým rokem investuje do oprav bytového fondu téměř o deset milionů více.

Tok financí úřadu i příspěvkových organizací jsem sledoval i jako člen finanční komise.

Jako člen komise Výstavby a rozvoje jsem dohlížel nad dodržování platné legislativy a doporučoval s kolegy vznést námitky k řekněme nestandardním žádostem o stavební povolení a územní řízení.

David Jedlinský

kandidát na radního, lídr v Husovicích
 

IMG_6650a.jpg

43 let, má dvě děti

Jednatel a projektový manažer aplikace Česká Obec. Zajímá se o moderní technologie a sport.

Rodák z Husovic, který se zajímá o své okolí a díky tomu zná svoje okolí téměř dokonale. Ještě než se rozhodl kandidovat za SOL, donesl na radnici mnoho inspirujích a konstruktivních podnětů. Věříme, že je to skvělý kandidát.

E: david.jedlinsky@hnutiSOL.cz

Michal Ševčík

kandidát na zastupitele, lídr v Černých Polích
 

IMG_6654a.jpg
 

32 let

Člen Českého červeného kříže, ČSBS a Sboru dobrovolných hasičů Březolupy.

V Černých Polích žije od roku 1992 a jeho rodina již historicky od roku 1938. Zabývá se místní architekturou, urbanistikou a kulturou, rovněž ho zajímá i sociální pozadí vzniku naší čtvrti. Má rád klasickou filozofii, lokální poezii a prózu, funkcionalismus a Moravský kras.

E: michal.sevcik@hnutiSOL.cz

Karla Hofmannová

radní MČ Brno-sever, kandidátka na radní i v dalším volebním období
 

IMG_6648a.jpg

Vdaná, má dvě dospělé děti, čtyři vnoučata, je důchodkyně, věk 67 let.

Vystudovala nejprve gymnázium a pěveckou konzervatoř a poté na Filosofické fakultě UK v Praze kulturologii. Pracovala v oblasti kultury, na Magistrátě Města Brna na odboru kultury a na MČ Brno-sever na odboru kultury,školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Má zvláštní odbornou způsobilost v oblasti památkové péče a v sociální oblasti.

E: karla.hofmannova@hnutiSOL.cz

Jako členka zastupitelstva města Brna jsem byla předseda kulturní komise města, členka pracovní skupiny pro památkovou péči a členka majetkové komise. Prosazovala jsem taková opatření, která byla v souladu se záměry a potřebami naší městské části.
Jako členka RMČ a předseda komise pro kulturu, školství a sport jsem prosazovala především:
Kultura:
-    Letní kino v Čertově rokli – promítání, získání dotací
-    Rekultivace amfiteátru Čertova rokle – získání dotace z participativního rozpočtu Města Brna,
-    Vila Tugendhat – propagace vily v zahraničí při prezentaci výstav o její historii a rekonstrukci ,
-    Jednání na MK ČR, NPÚ a MMB ohledně vyhlášení ochranného pásma vily Tugendhat
-    Prosazení projektu propojení zahrad vil Tugendhat a Löw Beer,
-    Jednání ohledně rekonstrukce Arnoldovy vily a jejího využití
-    Prosazení záměru vybudování areálu 3 vil ( Tugendhat, Löw Beer,Arnoldova) do Strategie kultury Města Brna
-    Kulturní středisko Omega – podpora zajištění finanční podpory činnosti, rekonstrukce prostor pro knihovnu J.Mahena
-    Podpora rekonstrukce KD v Soběšicích
-    Realizace konference o umělecké kritice v rámci Festivalu Janáček Brno a ve spolupráci se Syndikátem novinářů a Radou občanských iniciativ
-    Podpora dotací kulturním subjektům v rámci dotačního řízení na MČ i na Městě Brně

Školství:
-     Podpora financování provozu a rekonstrukce základních a mateřských škol
-     Podpora výstavby MŠ Sýpka,
-     Výkon funkce předsedy školské rady ZŠ Merhautova
Sport:  
-    Schvalování dotací sportovním subjektům v rámci dotačního řízení na MČ i na Městě Brně
-    Iniciace vybudování pumtrecku na Majdalenkách ( se Spolkem Majdalenky)   
-    Podpora budování a rekonstrukce dětských hřišť    
               
Byty:
-    V rámci bytové komise kontrola ekonomického nakládání s bytovým fondem, kontrola úklidu a údržby, přidělování bytů potřebným rodinám a seniorům, realizace oprav a údržby bytového fondu
-    Na jednání orgánů města Brna prosazování prodeje bytů a domů občanům za ceny odpovídající stavu objektů
Majdalenky:
-    Podařilo se zastavit realizaci projektu výškového objektu na poslední volné parcele na ulici Dusíkova
-    Byl zajištěn kvalifikovaný právní názor na prodej parkovacích míst na Majdalenkách
-    Průběžně je kontrolováno plnění podmínek stavebního řízení na Majdalenkách  (taverna)
-    Byl zastaven záměr výstavby benzinové pumpy pod Lozíbkami
-    Na Majdalenkách je jednáno s vlastníky volných ploch o možnosti jejich využití ve prospěch obyvatel  

V příštím volebním období chci navázat na dosavadní činnost a pokračovat v tématech již rozpracovaných a podporovat zejména taková rozhodnutí, která jsou ve prospěch obyvatel konkrétní lokality.
Politika je především týmová práce.  Bez podpory nejbližších spolupracovníků, Spolku Majdalenky a voličů, by nebylo reálné prosadit nic. To, co bylo skutečně dosud dosaženo a uděláno, je práce nejen moje, ale především týmu SOL v RMČ a v komisích, ale také celé koalice. Bez schopnosti se domluvit a přesvědčit ostatní, by jednotlivec nic nedokázal. Je to především díky starostovi, který projevil vysokou míru schopnosti stmelovat tým a prosazovat naše záměry, které rezonují se zájmy občanů.

Jiří Sekora

radní MČ Brno-sever, kandidát na radního i v dalším volebním období
 

Jirka_1-(1).jpg

36 let, má 2 děti

Vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, zaměření biomedicínské inženýrství, kde od roku 2006 působí jako asistent, je studentem postrgraduálního studia, současně podniká v oblasti IT technologií.

Spoluzakladatel a člen Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, spoluzakladatel Občanského sdružení Arbesova, aktivní ve vedení samosprávy SV Arbesova.

V rámci svého profesního zaměření je řešitel a spoluřešitel českých i mezinárodních grantových projektů, autor nových technologií pro zpracování tkání a vedoucí studentských projektů a prací. Zajímá se o nové trendy ve vzdělávání a komunikaci a o alternativní formy vdělávání.

Mezi jeho záliby patří gastronomie, plavání, cyklistika, elektronika a outdoorové aktivity.

E: jiri.sekora@hnutiSOL.cz

Za svého působení na radnici se zasadil především o:
 -   spolupráci radnice a společenství vlastníků na okolní zeleni a údržbě zeleně
 -   snahu o vyšší bezpečnost ulic, aktivní vstup společenství vlastníků do zklidnění dopravy (obytná zóna, kamerový systém apod.)
 -   aktivní vstup do řešení problémů se vzdělávacím plánem (a realizou) mezi rodiči a MŠ
 -   prodloužení linky 46 do zastávky Erbenova
 

Miloslav Králíček

zastupitel MČ Brno-sever, kandidát na radního
 

IMG_6631a-(1).jpg

42 let, dvě děti.

Vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně

Zálibami je sport v jakékoli podobě, zájmena pak fotbal a cyklistika.

E: miloslav.kralicek@hnutiSOL.cz

V rámci uplynulého volebního období jsem za Hnutí SOL působil v zastupitelstvu MČ Brno-sever a v Komisi pro školství, sport a kulturu. Aktivně jsem vystupoval při jednotlivých jednání komise s maximální snahou všechny projednávané záležitosti z této oblasti prodiskutovat a najít akceptovatelné řešení. Jednalo se jak o problematiku vzdělávání, realizované rekonstrukce školských zařízení, tak i např. možnosti podpory při rozvoji jednotlivých sportovišť naší MČ. Dlouhodobě se zajímám o týmy mládeže fotbalistů TJ Start, kde se podařilo znovu obnovit všechny žákovské kategorie a i touto cestou je třeba poděkovat všem, kteří se klukům a holkám v TJ Start věnují !!  I v následujícím volebním období bych se rád problematice sportu, školství a kultury věnoval a zkušenosti, které jsem nasbíral, mohl dále uplatňovat..

Tomáš Kohoutek

radní MČ Brno-sever, kandidát na zastupitele
 

IMG_6656a.jpg

42 let, dvě děti

Člen Rady městské části, předseda komise životního prostřední a místního hospodářství, člen komise bezpečnosti a dopravy.

E: tomas.kohoutek@hnutiSOL.cz

Jako člen RMČ považuji za svou povinnost pokračovat v aktivitách, které jsem rozvíjel v rámci občanských iniciativ od roku 2009 a které jsme slíbili prosazovat před komunálními volbami v roce 2014. Tehdy jsem se angažoval v připomínkování developerských projektů a v prevenci těch změn územního plánu a dalších aktivit, které by zhoršovaly kvalitu života občanů. Funkci radního jsem tak začal vykonávat se zkušeností zástupce veřejnosti ve věci dopravního propojení („obchvatu“) Obřan a Maloměřic na Lesnou, člena petičního výboru ve věci zachování rekreační hodnoty lesa nad Lesnou a člena občanského sdružení, které bránilo masivnímu zastavění Lesné výškovými objekty. Práce v RMČ a komisích ale žádá víc – kromě dílčích kauz i koncepční činnost.
Do dalších voleb bych se neodvažoval, kdybych nemohl s čistým svědomím říci „splněno“ právě o těch dílčích kauzách:
-    Za největší úspěch považuji vývoj v „kauze les“. Po řadě náročných jednání shody v tom, že kácení na rozlehlých plochách by se mezi Lesnou as Soběšicemi nemělo opakovat. Oproti minulosti je to „nadstandard“ i v tom, že pro městskou část přestalo být zásadní, že les z větší části neleží v jejím katastrálním území. Důležité je, že občanům záleží na jejich okolí. Velkým bonusem také je, že nešlo o „porážku nepřítele“, ale s vlastníkem lesa, jímž je MENDELU, se naopak podařilo navázat velmi dobrou a slibnou spolupráci i do budoucna. Dnes tak můžeme společně uvažovat o revitalizaci rybníčků v údolí Zaječího potoka, o údržbě cest i o odborné podpoře údržby zeleně ve městě. Za MČ také spoluorganizuji každoroční společný úklid v lese.
-    Z úrovně městské části se mým přičiněním také udělalo maximum ve věci „obchvatu“ Obřan přes Lesnou. Nebyla opomenuta žádná příležitost, kdy mohla MČ vyjádřit nesouhlas s tímto plánem, jehož realizace by zatížila oblast Seifertovy a Soběšické patrně až za hranici kolapsu. Konečné rozhodnutí je ale zatím nepadlo – je v kompetenci města Brna. I proto považuji za důležité, aby městská část ani v dalším volebním období nezakolísala.
-    Ve věci developerských projektů jsem se aktivně zasazoval o zachování všech platných limitů pro výstavbu v lokalitě Obzor, spolu s dotčenými občany se podařilo dosáhnout zamítavého stanoviska k projektu čerpací stanice na Lozíbkách, v RMČ jsem inicioval požadavek, aby město Brno odkoupilo pozemek pod hřištěm na Barvách, kde hrozí jeho změna na soukromě parkoviště pro kontroverzní developerskou bytovku.

Životní prostředí – aktivity během funkčního období:
-    Připomínkování rekonstrukcí ulic s ohledem na maximální zachování nebo plnohodnotnou náhradu stávající zeleně (jednání o Krkoškově, Lesnické, Pflegrově, Studené…)
-    Jednání o konkrétních lokalitách a akcích (inicioval jsem např. přeložku elektrického vedení při rekonstrukci tak, aby zůstaly lípy u hřiště na Blažkově ulici)
-    Zimní údržba: vyhodnocování průběhu a vyvození důsledků, návrh principů a připomínek pro inovaci smlouvy, organizace průzkumu pohybu pěších pro účely racionální a včasné zimní údržby (opakovaně prováděli studující geografie z Pedagogické fakulty MU);
-    Podpora vzdělávání v oblasti ekologie, občanských aktivit, osvěty (např. podpora Ekocentru v Písečníku, vlastní přednášková činnost)
-    Připomínkování plánu protipovodňových opatření s ohledem na ekologickou stabilitu, rekreační využití a krajinný ráz nábřeží řeky Svitavy
-    Požadavek na začlenění zásad hospodaření se srážkovou vodou (tak, aby z území MČ neodtékala bez užitku) do strategických dokumentů města
-    Požadavek na přísnější posuzování, co je a co není zastavitelná proluka, na náhradní výsadby v místě

Priority pro další období, rezervy:
-    Respektování rekreačního potenciálu lesů v okolí MČ bez ohledu na katastr a vlastníka (zůstává)
-    Zlepšení péče o zeleň
o    jednak vytvoření vize dlouhodobé koncepce zeleně na území celé MČ, ochrana uličních stromořadí, plán výsadeb, priorita udržení vzrostlé zeleně – stromů v ulicích nemá ubývat s ohledem na prašnost, hlučnost, horká a suchá období, i nevyhnutelné kácení při rekonstrukcích, rizikových, nevhodně vysazených a dožívajících dřevin… je třeba kompenzovat
o    jednak zkvalitnění vlastní údržby zeleně (dřevin - ořez, zálivka, stabilizace korun, i travnatých ploch – sečení nebo jeho omezení s ohledem na počasí), spolupráce s MENDELU, aktualizace nebo změna stávajících smluv
-    Zdokonalení zimní údržby, zlepšení v pořádku a čistotě na ulicích a prostranstvích
-    Opatření v souvislosti se změnami klimatu (pro případ veder, extrémních srážek) pro lidi, zeleň i živočichy

Doprava a bezpečnost – aktivity během funkčního období:
-    Návrhy na bezbariérové úpravy komunikací na celém území MČ
-    Návrhy na zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce
-    Prosazuji prioritní využívání stávajících zpevněných ploch při zvyšování parkovací kapacity (např. parkovací domy nebo lehké patrové konstrukce v místech stávajících odstavných parkovišť)
-    Podílel jsem se na formulaci stanoviska MČ k projektu rezidentního parkování;
-    Návrhy na zavádění zón se sníženou rychlostí v hustě osídlených místech
-    Aktivní spolupráce na projektech pro zvyšování prostupnosti pro pěší (Seifertova, Útěchovská…)
Priority pro další období, rezervy:
-    Udržení zamítavého stanoviska MČ k projektům, které by zhoršily dopravní situaci (propojení na Obřany, Sadovou jako servis „rozvojovým lokalitám“)
-    Prosazování přímého spojení MHD k centru města bez budování kolejové trati na Seifertově
-    Uvedení prvků pro zdravotně znevýhodněné (nevidomé, osoby s pohybovým omezením) do souladu s normou
-    Zvýhodnění rezidentů při parkování bez plošného zpoplatnění
-    Zklidnění dopravy u školských zařízení
Svou funkci jsem vykonával a hodlám vykonávat jako neuvolněný, v civilu jsem psycholog a učitel na vysoké škole. Snad i proto je mi blízké brát působení v samosprávě jako službu a mluvit s lidmi o jejich snech i strastech přímo.

Pavel Máchal

zastupitel MČ Brno-sever, kandidát na zastupitele i dalším volebním období
 

IMG_6628a.jpg 70 let, ženatý, dvě děti, dva vnuci.

Člen předsednictva hnutí SOL. Působí na Mendlově univerzitě v Brně od 90. let, nejprve jako externí pedagog a od roku 2004 na celý úvazek. Na Fakultě regionálního rozvoje  a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vede Ústav projektového řízení.
 
Na Lesné bydlel od roku 1966 do roku 1976 a poté opět bydlí od roku 1997.
 
Je milovníkem přírody, myslivosti a vážné hudby.


E: pavel.machal@hnutiSOL.cz


1. Komise bezpečnosti a dopravy - člen
Jako člen komise projednávám v komisi náměty občanů ke zkvalitnění zejména dopravy. Většina námětů byla doporučena k realizaci Magistrátem. Specielně jsem se zaměřil na bezpečnost přechodu na tř. Generála Píky, kde se občané vyhýbají podchodu. Díky trvalému tlaku na zkulturnění podchodu byl podchod včištěn a vymalován a následně v součinnosti s Policií ČR odhalen a zadržen exhibionista, ktrerý svým nezákonným jednáním nutil zejména studentky přebíhat přes vozovku. Na rekonstrukci podchodu byl vypracován mými studenty projekt, který byl předán primátorovi MB k realizaci. Rovněž byl předán studentský projektnáměstkovi Anderovi , který je  již j  ve fázi přípravy realizace na revitalizaci tzv. Planýrky nad OC Tesco.
V dalším období bude mojí prioritou dotažení rekonstrukce podchodu Gen. Píky tak, aby ho mohly využívat maminky s kočárky a vozíčkáři. Druhou mojí prioritou v příštím volebním období bude vrátit trasu autobusové linjy č. 46 do bůvodní podoby, tedy konečná v centru města a ne na Erbenově. Součaně bych se rád podílel na realizaci myšlenky tuto linku jako první v Brně obsluhovat elektrobusy ,tak jak je to v záměru výstavby MendelQuarteru ( 2.část tzv. Planýrky patřící  čtvrti Brno-Královo pole). No a třetí prioritou v této oblasti bude vybudování alespoň pasivních radarů nad Lesnou , na generála Píky a na Okružní a Seifertově.

2. Komise majetková - člen
Komise řeší předevěím pronájmy zhrádek, garáží a různé pachty. Většina požadavků byla schválena. V dalším období bude mojí proritou v této oblasi rozšíření soběšického lesního hřbitova ( pozemek je majetkem Mendelovy univrzity) a umožnění výstavby florbalové haly soukromým investorem na pozemku Brna- sever ( pod kruhovým objezdem na Lesné).

3. Finanční výbor - člen
Schvalování a kontrola rozpočtu MČ.

Kromě výše uvedených priorit bych se rád v případě mého zvolení, věnoval více záležitostem strategickým a rozojovým MČ nejen z pozice člena komisí.

Lenka Grimová

kandidátka na zastupitelku MČ Brno-sever
 

IMG_6636a.jpg

Vdaná, má tři děti, podniká a je jednatelka společnosti firmy, kterou má s manželem na realizaci výstavních expozic a výrobu nábytku, věk 46let.

Vystudovala nejprve stavební průmyslovku a poté na VUT Fa Stavební obor ekonomie.
Celý život podniká.

Spoluzakladatelka Občanského sdružení  nyní Spolku občanů Divišovy čtvrti.

Mezi její záliby patří všechna zvířata a příroda, joga, pilates a další.

E: lenka.grimova@hnutiSOL.cz

V minulosti se zasazovala o zvýšení bezpečnosti výstavby ulice Tomečkova nad Divišovou čtvrtí a o celkové snížení stavby, aby lépe navazovala na stávající zástavbu.
Dále v minulosti jednala s radnicí o různých příspěvcích na akce v Divišce a některé i spolupořádala jako např. oslava 95let Divišovy čtvti, vč. vydání knihy,akce La Skala,
Advent s rozsvícením vánočního stromu,Masopust, Dětský den apod.

Pomáhala při jednáních na odmítnutí dopravního napojení Sadové do Lesné nebo Divišovy čtvrti. Tomuto bodu se chce maximálně věnovat i nadále.
Jednala s Lesy Města Brna při kácení stromů za Divišovou čtvrtí.

Pro Divišovu čtvrť by chtěla dořešit náměstí , kde by byly konečně vyřešeny problémy s bezpečností před dětským hřištěm, s kontejnery a s  umístěním pomníku Prokopa Diviše a odpočinkových laviček.

Aladár Minárik

kandidát na zastupitele MČ Brno-sever
 

IMG_6643a.jpg
 

86 let
Pracující důchodce a turista.

E: aladar.minarik@hnutiSOL.cz