Doprava a parkování

Je třeba využít kapacitních možností stávajících komunikací směrem k dočasné možnosti parkování (v noci, v době blokového čištění).
Při rekonstrukcí ulic se městská část aktivně zapojuje ve fázi vzniku projektu a vždy požadujeme, aby byla zachována (pokud to umožňuje legislativa) všechna nebo maximální možný počet parkovacích míst.
Při rekonstrukcích v ulicích požadujeme, pokud je to technicky možné, aby bylo omezení parkování pouze po dobu prací na stavbě a večer a v noci se zde mohlo parkovat.
Směrem k městu Brnu požadujeme výstavbu garážových domů na území městské části, v rámci příslibu města, že bude tyto parkovací domy budovat.
Odmítli jsme projekt rezidentního parkování v podobě, jak je v současné době zaváděn městem Brnem. Nicméně vývoj situace budeme sledovat, stejně jako výsledky tohoto opatření v jiných městech a s lidmi o tom diskutovat.
Z úrovně městské části můžeme omezit v některých problematických lokalitách dlouhodobé parkování nerezidentů vyznačením omezené doby parkování.
Uvažujeme o vybudování lehkých parkovacích konstrukcí na dnes již fungujících veřejných parkovištích, což by výrazně zvýšilo parkovací kapacitu těchto ploch.
Stále trváme na dřívějším odmítnutí trasování obchvatu Maloměřic a Obřan přes Lesnou a dopravním napojení Sadové do Lesné nebo Divišovy čtvrti. Pečlivě z tohoto pohledu sledujeme vývoj prací na územním plánu města Brna.
Nadále se budeme snažit všemi prostředky zmírňovat dopravní dopady činnosti města Brna, kdy mnohdy nekoncepční způsob rekonstrukcí technických sítí v ulicích znamená dopravní kolapsy na městské části.
Požadujeme dopravní prověření některých nebezpečných míst městské části (např. křižovatka na Halasově náměstí a na Okružní u Lidlu, průjezd Divišovou čtvrtí).
Ve vztahu k MHD dlouhodobě směrem k městu Brnu prosazujeme prodloužení autobusu 46 do centra jako prakticky okamžitě realizovatelný způsob přímého napojení do centra. Což by mimo jiné nahrazovalo potřebu prodlužování tramvaje č.5 po ulici Seifertova a pod Majdalenkami.
Tam, kde to jde, postupně dobudováváme přístřešky na zastávkách MHD. Mnohdy nám to bohužel nedovolí ochranná pásma technických sítí pod zastávkami (např. zastávka nádraží Lesná).

Problému parkování věnujeme mnoho pozornosti. Především je nutné snažit se o zachování maximálního počtu stávajících parkovacích míst v rámci rekonstrukcí jednotlivých ulic. Proto z úrovně radnice vstupujeme do všech připravovaných projektů a otázka parkování je pro nás klíčová. Podobu ulic po rekonstrukci, pokud je možných více variant, projednáváme pravidelně s veřejností, tak jak tomu bylo v rámci ulic Studená, Krkoškova, Pflegrova a v současné době Útěchovská.
Nová dočasná parkovací místa lze získat umožněním nočního parkování na místech, kde v té době neprobíhají práce (při rekonstrukcích ulic) nebo tam, kde není v noci potřeba taková kapacita silnice (např. na Seifertově). Řešením by byla celková změna zákonných norem směrem k větším možnostem využít v noci prostor veřejných komunikací (parkování u přechodů, blíže křižovatek apod.) Nová stálá parkovací místa mohou vzniknout v parkovacích domech. Nemyslíme si ale, že by byly vhodné lokality, které určilo město Brno ve Strategii parkování ve městě Brně (na Lesné u ulice Heleny Malířové a v místech tzv. louky radnice pod ulicí Slavíčkova). Kapacitu pro garážové domy vidíme například v místech ekodvora na ulici Okružní (s vědomím, že je to vzdálenější lokalita) nebo výměníková stanice na Halasově náměstí vedle prodejny Albert. V černých Polích a Husovicích je to vzhledem k husté zástavbě problematické nějaká místa vytipovat. Možností je také stavba lehkých patrových parkovacích konstrukcí, které by vznikly na již existujících plochách veřejných parkovišť.
Mnoho diskusí vyvolal projekt rezidentního parkování, který začalo zavádět město Brno. Naše městská část se k němu nepřipojila, nezdá se nám v této podobě pro městskou část přínosem. Ale vývoj situace sledujeme, diskutujeme o tom s lidmi a pokud by v některých lokalitách městské části tento požadavek vznikl a byl většinový, je případně možné o zavedení rezidentního parkování město Brno požádat. Podporujeme výstavbu garážového domu u dětské nemocnice.
Dlouhodobě se také diskutuje o prodloužení tramvajové linky č. 5 na Lesnou. Varianta trasování po Seifertově a pod Majdalenkami k penzionu na Jurkovičově není lidmi v těch místech přijímána jednoznačně, podle zkušenosti je větší část proti a preferují jednoznačně možnost prodloužení autobusu 46. Důvodů je více, mimo jiné neúměrné zhuštění provozu, pokud by pro auta zbyl pouze jeden pruh na Seifertově (zejména v dopravních špičkách by nebylo prakticky možné najet ze sídliště na Seifertovu, patrně by to musely řešit semafory, což by zpomalovalo průjezd kolem Lesné a tvořily by se kolony). Dalším důvodem je otázka bezpečnosti, nyní nastupují lidé z chodníku, takto by museli přecházet na nástupní ostrůvek uprostřed frekventovanou silnici, která je svým charakterem výpadovkou z města. Pokud tedy město Brno trvá na prodloužení trasy tramvaje č. 5 přes most, pak na základě veřejné diskuse doporučila městská část v roce 2016 variantu trasování pod poliklinikou do Čertovy rokle.