Základní a mateřské školy

Je třeba dokončit započaté rekonstrukce školských zařízení a připravit plán priorit na další období.
Dokončit je třeba stavbu MŠ na ulici Sýpka, jejíž projekt hradila městská část.
Počítáme s realizací projektu výstavby mateřské školy v Soběšicích.
Ve spolupráci s městskou policií kontrolujeme dodržování opatření zvyšující bezpečnost školáků, významným krokem bylo v tomto zamezení rannímu najíždění ke školám Milénova a Blažkova.
Pokud to bude místní situace vyžadovat, požádáme o rozšíření parkovacích míst Kiss and Ride u jednotlivých škol. Podporovat budeme i větší spolupráci s Besipem a dalšími organizacemi zabývající se bezpečností silničního provozu.
Jako zřizovatel budeme dále sledovat vývoj obsazenosti tříd a škol v jednotlivých věkových kategoriích a připravovat opatření reagující na populační vývoj.
Městská část investovala do dvou umělých kluzišť, která budou sloužit i v budoucnu nejen veřejnosti, ale především školám v Černých Polích a na Lesné. Pokud bude poptávka, bylo by možné.

Městská část je zřizovatelem 7 základních a 10 mateřských škol na svém území. V současné době máme umístěny všechny zájemce o mateřskou školu. Početně silnější ročníky se přelily do základních škol, které jsou kapacitně dostačující. Tento stav by měl trvat i do budoucna.
Vzhledem k tomu, že město Brno uvolnilo větší objem peněz do školských budov, tak jsme podpořili investice do školských budov. Z rozpočtu městské části tak byla v posledních letech investována velká část finančních prostředků do spolufinancování oprav školských zařízení, díky tomu se dostala velká většina školních budov do dobré kondice. Práce probíhaly na ZŠ nám. Republiky (topení, sanace vlhkosti, okna, čeká se na fasádu), na ZŠ Vranovská (sanace vlhkosti, postupná výměna oken, dovybavení učeben), na ZŠ Zemědělská (zateplení a oprava střechy), na ZŠ Janouškova (kotelna), na ZŠ Milénova (zateplení spojovacího krčku mezi jednotlivými pavilony), na ZŠ Blažkova (zateplení krčku mezi pavilony a rekonstrukce varny) a na ZŠ Zeiberlichova (oprava střechy). Práce proběhly i v mnoha mateřských školách, na jejichž rekonstrukce měla městská část vypracovány projekty – Černopolní, Brechtova, Nejedlého, Šrámkova a Slavíčkova.